batm.bglot.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Топ 10 медицински иновации за 2016-та - видео

Е-поща Печат PDF

1. Ваксините за предотвратяване на обществените здравни епидемии
Ваксините за предотвратяване на епидемии на общественото здравеопазване като Ебола и менингококов B са в ускорена процедура за одобрение, така че пациентите да могат да ги получат по-рано.
1. Vaccines to Prevent Public Health Epidemics
Vaccines to prevent public health epidemics such as Ebola and meningococcal B get fast-tracked for approval so patients can receive them earlier.


Dim lights Embed Embed this video on your site

2. Геномно насочени клинични изпитвания
Генетично профилиране на пациенти по-добре ги подбира за клиничните изследвания, което увеличава шансовете им да се възползват от изследванията.
2. Genomic Directed Clinical Trials
Genetic profiling of patients better matches them to clinical trials, which increases their chance of benefiting from research studies.

Dim lights Embed Embed this video on your site

3. Генно редактиране чрез използване на Clustered regularly interspaced short palindromic repeats /CRISPR/
CRISPR е терапия, в която човешкия геном се променя с цел да се елиминира генетично базирано заболяване.
3. Gene Editing Using Clustered regularly interspaced short palindromic repeats /CRISPR/
CRISPR is a therapy in which the human genome is altered in an effort to eliminate genetic-based disease.

Dim lights Embed Embed this video on your site

4. Пречиствателни водни системи за превенция на инфекциозни болести
Самоподдържащ се процесор превръща твърди отпадъци и канализационни утайки в безопасна питейна вода за стотици хиляди хора.
4. Water Purification Systems for Prevention of Infectious Diseases
A self-sustainable processor turns solid waste and sewer sludge into safe drinking water for hundreds of thousands of people.

Dim lights Embed Embed this video on your site

5. Cell-Free Фетално ДНК тестване
Неинвазивен диагностичен тест, който има десетократно по-голям шанс за диагностициране на синдрома на Даун в плода.
5. Cell-Free Fetal DNA Testing
A non-invasive diagnostic test has a tenfold better chance of diagnosing Down’s syndrome in a fetus.

Dim lights Embed Embed this video on your site

6. Онкологичен скрининг чрез протеин биомаркер анализ

Тест, който открива промени в структурата на някои кръвни протеини може да диагностицира много видове рак с висока точност.
6. Cancer Screening via Protein Biomarker Analysis
A test that detects changes in the structure of certain blood proteins can diagnose many types of cancer with high accuracy.

Dim lights Embed Embed this video on your site

7. Естествено контролирани изкуствени крайници
Сензори поемат невронни кодове, изпратени от мозъка и ги изпращат на микрокомпютри да бъдат разчетени и използвани при експлоатация на протези.
7. Naturally Controlled Artificial Limbs
Sensors pick up neural codes sent by the brain and send them to computers to be deciphered and used to operate prosthetic limbs.

Dim lights Embed Embed this video on your site

8. Първо по рода си лечение на понижено либидо при жени

Лекарство възстановява сексуалното желание при пременопаузални жени, които нямат медицински базирано обяснение за тяхната загуба на либидо.
8. First-ever Treatment For Hypoactive Sexual Desire Disorder /HSDD/
A drug restores sexual desire in premenopausal women who have no medical-based explanation for their loss of libido.

Dim lights Embed Embed this video on your site

9. Безконтактно телемедицинско наблюдение на човешки биопараметри
Устройствата, които позволяват на доставчиците на здравни услуги да следят биопараметри на пациентите дистанционно - например като използват биосензори върху кожата, за събиране на информация за нивата на глюкозата.
9. Frictionless Remote Monitoring
Devices that allow health care providers to monitor patients from afar — such as needle-free glucose monitoring, which uses biosensors on the skin to collect information on glucose levels.

Dim lights Embed Embed this video on your site

10. Невросъдовите Стент ретривъри
Ново устройство, използвано съвместно със стандартната тъканна плазминогенна активация tPA за лечение на инсулт, премахва съсиреци и допринася за по-бързото възстановяване на пациентите и по-добър шанс за независимост.
10. Neurovascular Stent Retriever
A new device, used alongside standard tPA treatment for stroke, removes clots and results in speedier recovery for patients and a better chance for independence.

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

You are here: Home